1 Oca 2012

4. SINIF İNSANLAR VE YÖNETİM TEST-1

Share
4. SINIF İNSANLAR VE YÖNETİM

4. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar ve Yönetim Online Test Çöz, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri, İnsanlar ve Yönetim online test çöz, 4. sınıf online test çöz sosyal bilgiler İnsanlar ve Yönetim, onlinetestcoz.biz sosyal bilgiler online test çöz
4. SINIF İNSANLAR VE YÖNETİM TEST-1

1)
I- muhtar                   
II- köy ihtiyar heyeti                    
III- belediye başkanı  
IV- il genel meclisi
V- vali                        
VI- kaymakam
Sayılanlardan kaç tanesi halkın oyunu alarak seçilir?

A) 2
B) 3
C) 4      

D) 6

2)Hangisi, bir toplumda kamuoyunun oluşmasını sağlayan etkenlerden biri olamaz
?
A) Kitap, dergi ve gazete gibi basılı araçların çoğalması
B) Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişme­siyle haberleşmenin yaygınlaşması             
C) Sivil tolum kuruluşlarının sayıca artması            
D) Geçim sıkıntısı çeken insanların toplumsal konularda duyarsızlaşması3)"Atatürk'ün Samsun'a çıkması - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı"
Yukarıdakine benzer bir ilişki hangisinde vardır?
A) Halifeliğin kaldırılması - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı    
B) Cumhuriyetin ilânı - 30 Ağustos Zafer Bayramı       
C) TBMM'nin açılması - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı      
D) Saltanatın kaldırılması - 24 KasımÖğretmenler Günü                          4)Hangisi, il genel meclisi üyesi olabilmek için gerekli değildir?
A) T.C vatandaşı olmak
B) Aklî dengesi yerinde olmak        
C) Üniversite mezunu olmak     
D) Okur - yazar olmak5)Hangisi, yerel yöneticilerden biridir?
A) vali
B) il daimî encümeni
C) kaymakam
D) il nüfus müdürü
             
     

6)"Okul çağına gelmiş çocukların okula yazılmasını sağlar.İmece usulü yapılacak işleri düzenler.Evleneceklerin nikâhını kıyar."
Yukarıdaki görevler hangisinin görevidir?

A) köy muhtarını
B) köy öğretmeninin
C) köy imamının
D) köy derneğinin7)Hangisi, köy ihtiyar heyeti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Muhtar tarafından seçilirler
B) Köy imamı doğal üyesidir.     
C) 5 yılda bir seçimle göreve gelirler.
D) Köy öğretmeni doğal üyesidir.8)Hangisi, köy yönetimi içerisinde yer almaz?
A) muhtar        
B) köy encümeni    
C) ihtiyar heyeti                           
D) köy derneği9)   Köyün ortak işleri için harcanacak paranın köy halkına paylaştırılmasına......... denir.
Noktalı yere hangisinin gelmesi doğru olur?
A. imece
B. çöp vergisi
C. salma     
D. çevre temizlik vergisi


10) Hangisi, belediyenin görevleri arasında değildir?
A. Yıllık bütçe hazırlamak                                                     B. Çarşı ve pazarları denetlemek
C. Okul ve hastane yaptırmak   

D. Kaçak inşaat yapımını önlemek

11)

 I- Seçimle iş başına gelir.
II- 5 yılda bir seçilir.
III-Belediye memurlarını denetler.
IV-Belediye meclisi ve encümeninin kararlarını uygular.
Belediye başkanı ile ilgili bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

 A. 1            B. 2   
            C. 3                       D. 4
 

12)   Hangisi, yerel yöneticilerden biri değildir?
A. muhtar                          B. belediye başkanı         

C. kaymakam                    D. il daimî encümeni13)   Belediyeler, hangisini toplamakla yükümlüdür?
A. gelir vergisi     

B. emlâk vergisi
C. kurumlar vergisi          

D. özel iletişim vergisi14) İlin ihtiyacı olan yol, köprü, okul ve hastaneleri yaptırmak, Kimsesiz çocukları korumak ve yetiştirmek, Örnek çiftlikler ve fidanlıklar kurmak,
Yukarıdaki görevler hangisine aittir?
A. il özel idaresinin           B. il daimî encümeninin

C. belediye başkanının     D. valinin15)  Hangisi, il daimî encümeninin görevlerinden biridir?
A. Belediye memurlarını denetler.

B.  İl genel meclisi kararlarını uygular
C. Belediyeyi temsil eder   

 D. Belediye adına anlaşmalar imzalar.


16)   Belediye başkanı göreve hangi yolla gelir?
A. Başbakan tarafından atanarak   
B.Vali tarafından seçilerek      
C.Halkoyu ile seçilerek  
D. Belediye meclisi tarafından seçilerek17)   I- il daimî encümeni.
II- il genel meclisi.
III-belediye başkanı
IV-belediye meclisi
V-belediye encümeni
Belediye yönetiminde hangileri yer almaz?
A. I ve III      B. II ve V          C. III ve IV           D. I ve II


18)   I- belediye
II-köy yönetimi
III-kaymakamlık
IV-il özel yönetimi
V-valilik
Kaç tanesi yerel yönetim değildir?
A. 1

B. 2
C. 3

D. 4

19)İl özel idare bütçesini hangisi hazırlar?
A. il genel meclisi      

B. vali
C. il daimî encümeni               

D. kaymakam


20)Hangisi, belediye başkanı ve muhtarın ortak özelliğidir?

A. Halkoyu ile seçilmek B.Hükûmet tarafından atanmak       C. Süresiz iş başında kalmak  D. Valinin görevlerini belirlemek1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D C C B A A B C C D C B A B C D B C A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)
Hazırlayan: onlinetestcoz.biz