8 Şub 2012

7. SINIF EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT -TOPRAKTAN GELEN YAŞAM- TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


7. sınıf sosyal bilgiler Ekonomi ve Sosyal Hayat ünitesi online test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 7. sınıf sosyal topraktan gelen yaşam konusu ile ilgili soru çöz soru çöz, online testler soru çöz, online testler
7. SINIF EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT -TOPRAKTAN GELEN YAŞAM- TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1) Osmanlı Devleti topraklarından;
-Has, hanedan mensuplarına ve divan üyelerine
-Zeametler, kadılara ve orta seviyedeki devlet memurlarına
-Tımarlar da düşük seviyedeki memurlara dirlik olarak verilirdi.
Bu uygulama ile devlet topraklarının dirlik olarak verileceği kişilerin yönetimdeki mevkileri ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?
A) Ailedeki kişi sayısı
B) Toprakların merkeze olan uzaklıkları
C) Toprakların gelirleri
D) Kişilerin yetiştiği yer
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimiyle ilgili değildir?
A)Has                         
B)Zeamet    
C)Tımar                      
D)Lonca
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)Osmanlı Devleti'nde topraktan alınan vergiler devlet görevlilerine aylık olarak verilirdi. Tımar sahibi aldığı bu ücretle asker yetiştirmek zorundaydı. Bu askerler savaş zamanında sefere çıkar barış zamanında da tarımsal üretimden ve bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumluydu. Dirlik sahiplerinin yetiştirdiği askere Tımarlı Sipahi denirdi.
Verilen bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tımar sahiplerinin yetiştirdiği askerlerin yaşadıkları yerde asayişi sağladığı
B) Tımarlı sipahilerin ücretlerini devlet bütçesinden aldığı
C) Devletin toprak gelirlerinden elde edilen vergiyi memurlarına ücret olarak verdiği
D) Tımarlı Sipahilerin askerlikten başka tarımsal faaliyetlerle de ilgili olduğu
 4.
A)
B)
C)
D)
4)Osmanlı Devleti'nde ele geçirilen topraklar devletin malı sayılırdı. Toprağın üzerinde yaşayan çiftçiler kiracı durumundaydı.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi doğrular?
A) Yerleşik yaşamın teşvik edilmesi             
B) Üç yıl üst üste toprağını ekmeyen çiftçinin toprağının elinden alınıp başkasına verilmesi
C) Vergilerin tımarlı sipahiler tarafından toplanması              
D) Devletin ürün sahiplerinden öşür ve haraç adıyla vergi alması
  5.
A)
B)
C)
D)
5)Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti'ne sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Ordunun bir kısmının devlete yük olma­dan beslenmesi
B) Eyaletlerde güvenliğin sağlanması
C) Yeniçeri Ocağı'nın gelirlerinin artması
D) Üretimde sürekliliğin sağlanması
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
Aşağıdaki terimlerden hangisi hem askerlik hem de toprak yönetimiyle ilgilidir?
A)Tımar
B)Öşür
C)Lonca
D)Vakıf
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde tımar sahibinin görevlerinden biri değildir?
A) Bulunduğu bölgede vergi toplamak
B) Gelirine göre asker yetiştirmek
C) Toprağın işletilmesini sağlamak
D) Tımar olarak verilen toprağın bir kısmını vakfetmek
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tarımsal faaliyetler için söylenebilecek doğru bir bilgi değildir?
A)Ziraat Bankası, tarıma destek veren bir kuruluştur,
B) Ülkemizdeki birçok sanayi kuruluşunun ham maddesi tarımdan sağlanmaktadır.
C) Sulamanın yaygınlaştırılması tarımsal verimliliği artırmaktadır.
D) Tarımda çalışan insan sayısı her geçen gün artmaktadır.
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Miri Arazinin mülkiyeti devlete ait olup işletilmesi halka verilmişti. Bu araziler alınıp-satılamaz, boş bırakılamazdı. Bu toprakları ekmeyenlerden çift bozan vergisi alınırdı.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Toprak yönetiminde devletin ağırlığını hissettirmek
B)Halkı toprağı sahiplenmeye zorlamak
C)Üretimin sürekliliğini sağlamak
D)Vergi gelirlerini artırmak
  10.
A)
B)
C)
D)
10) Osmanlılarda merkeze bağlı eyaletlerin toprakları ve gelirleri dirliklere ayrılır ve bunlar hizmet karşılığında ilgililere dağıtılırdı.
Osmanlı’dan dirlik alan kişiler devlete karşı görevlerini nasıl yerine getirmişlerdir?
A) Atlı asker yetiştirerek
B) Devlete vergi vererek 
C) Şehzadelerin yetişmesine yardımcı olarak
D) Divan harcamalarını karşılayarak
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Osmanlı Devleti, Tımar sistemi ile bir kısım asker ve devlet görevlilerine belirli bölgelerden vergi kaynaklarını tahsis etmiş ve buna karşılık onlardan devlet için hizmet beklemiştir.
Bu sistem içindeki dirlik sahipleri, dirliklerinin geliri oranında asker besliyor ve bu askerlerle savaşa katılıyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Tımar sisteminin sonuçlarından bir olduğu söylenemez?
A) Toprağa bağlı sürekli bir ordu oluşturulmuştur.    
B) Tımar sisteminin uygulandığı yerlerde asayiş sağlanmıştır. 
C) Tımar sistemi Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesini zayıflatmıştır.
D) Tüketici değil, üretici bir ordu oluşmuştur.
  12.
A)
B)
C)
D)
12)Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik, idari alanlarda olumsuz etkiler oluşturmaktaydı. Tarımsal üretimin düşmemesi için devlet bazı önlemler almak zorunda kalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik alınan önlemlerden biridir?
A) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.
B) Toprağı işleme hakkının halka verilmesi.
C) Eyaletlere kadıların atanması.
D) Köylünün ürettiği üründen vergi alınması.
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Dirlik denilen toprakları işleme hakkına sahip kişiler tımarlı sipahi denilen askerleri beslemişlerdir. Bu askerler savaş zamanında ülke savunması için mücadele eder, barış zamanında ise toprağın işlenmesine yardımcı olurlardı.
Buna göre tımarlı sipahi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sadece savaş zamanı harekete geçer, diğer zamanlar çalışmazlardı.                   
B) Dirlik topraklarının sahibiydiler.
C) Barış zamanında tarımda iş gücü olarak işlev görürlerdi.
D) Tüm ihtiyaçları vakıflar tarafından karşılanırdı.
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Osmanlı Devleti’nde toprağı kullanma hakkına sahip olan köylü, toprağı üç yıl üst üste boş bırakırsa ceza olarak çift bozan vergisi alınırdı.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisine yönelik yapıldığı söylenemez?
A)Üretimin denetim altında tutulmasına.
B)Sosyo-ekonomik düzenin korunmasına.         
C)Üretimde sürekliliğin sağlanmasına
D)Ticari gelirlerin artmasına.
  15.
A)
B)
C)
D)
15) Tımar sisteminde, tımar sahipleri görevleri süresince toprağın sahibi değil kiracısıydı ve kanunlara aykırı hareket ederlerse devlet tarafından toprakları ellerinden alınabilirlerdi.
Buna göre tımar sistemiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tımar topraklarının mülkiyeti devlete aitti.
B) Tımar sahiplerine verilen topraklar hiçbir şekilde geri alınamazdı.
C) Tımar sahipleri görevleri bitince toprağı yeni sahiplerine bırakırdı. 
D) Tımar sahipleri kanunlara uymak zorundaydı.
  16.
A)
B)
C)
D)
16)Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sisteminde, toprak devletin malı sayılırdı ve toprağını boş bırakıp işlemeyenden ceza vergisi alınırdı.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Devlet otoritesini korumuştur.
B) Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
C) Özel mülkiyet anlayışı gelişmiştir.    
D) Toprağın boş kalması engellenmiştir.
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Osmanlı iktisat anlayışına göre toprağın boş bırakılmasının engellemesi, uygun bir verilendirme yapılıp iyi değerlendirilmesi gerekiyordu. Çünkü Osmanlı Devleti’nde ekonominin büyük bir kısmı tarıma dayanıyordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toprağın iyi değerlendirilmesi için yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Üretimi arttırıcı tedbirlerin alınması.
B) Toprağını ekmeyip boş bırakanlardan topağın geri alınması.         
C) Toprağın mülkiyet hakkının devlette tutulması.
D) Yabancılara ticari imtiyazlar verilmesi.
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Osmanlı devletinde uygulanan tımar sisteminde toprağın tasarruf hakkına sahip olan köylünün bazı kuralları yerine getirmesi gerekliydi.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?
A) Kapı kulu askerlerinin giderlerini karşılamak.
B) Sebepsiz olarak toprağını terk etmemek.      
C) Ödemek zorunda olduğu vergileri sipahiye vermek.
D) Toprağı üç yıl üst üste boş bırakmamak      
  19.
A)
B)
C)
D)
19)Osmanlı Devleti’nde uygulanan tımar sisteminde toprağın mülkiyeti devlete, kullanma hakkı köylüye, devlete verilmesi gereken vergi sipahiye aitti. Toprağın tasarruf hakkına sahip olan köylü bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundaydı.
Osmanlı Devleti bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A)Halka mesleki eğitim vermeyi.     
B)Üretimde sürekliliği sağlamayı.     
C)Kapı kulu askerlerinin giderini karşılamayı.                             
D)Ticaret faaliyetlerini geliştirmeyi.
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Osmanlı devleti mülkiyet hakkına sahip olduğu topraklarda tımar sistemini uygulamıştır. Sipahi sınıfının temelini de oluşturan bu sistemde köylü toprağını işler vergisini tımarlı sipahiye verirdi. XVII. yüzyılda bu sistemin bozulmasıyla köylüler toprağı bırakarak şehirlere gelmişler ve herhangi bir devlet hizmetine girmişler. Boş kalan araziler nüfuslu ve varlıklı kişilerin ellerinde toplanmaya başlamıştır.
Buna göre tımar sisteminin bozulmasından sonra aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıktığı söylenemez?
A) Üretim devlet denetiminde gerçekleşmiştir.
B) Kırsal alandan kente göç artmıştır.        
C) Osmanlı ordusu olumsuz etkilenmiştir.
D) Büyük toprak sahipleri ortaya çıkmıştır.

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D B B C A D D B A C A C D B C D A B A