8 Şub 2012

7. SINIF YAŞAYAN DEMOKRASİ -Türk Devletlerinde Yönetim Anlayışı- TEST-1

Share
KUVVET VE HAREKET


7. sınıf sosyal bilgiler yaşayan demokrasi ünitesi online test çöz, 7. sınıf sosyal bilgiler online test çöz, 7. sınıf sosyal türk devletlerinde yönetim anlayışı konusu ile ilgili soru çöz soru çöz, online testler soru çöz, online testler
7. SINIF YAŞAYAN DEMOKRASİ -Türk Devletlerinde Yönetim Anlayışı- TEST-1 


  1. 
A)
B)
C)
D)
1)İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletlerinde, devlet meseleleri aşağıdaki kurumlardan hangisinde görüşülüyordu?
A) Divan
B) Kurultay
C) Divan-ı Hümayun
D) Meclis-i Mebusan
  2. 
A)
B)
C)
D)
2)
Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiği inanışına ne ad verilirdi?
A)Toy                         
B)Kağan      
C)Kurultay                          
D)Kut
  3. 
A)
B)
C)
D)
3)İlk Türk Devletlerinde Hakanın başkanlığında toplanan kurultayda ülke sorunları tartışılır ve bir karara bağlanırdı.
Öğretmenin verdiği bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Ülke sorunlarının çözümünde kurultay üyelerinin katkısının olduğunu
B) İlk Türk devletlerinde halkın yöneticilerini seçtiğini
C) Ülke yönetimiyle ilgili kararları hükümdarın tek başına aldığını
D) İlk Türk devletlerinde halkın inançlarının yönetim üzerinde etkili olduğunu
 4.
A)
B)
C)
D)
4)İlk Türk devletlerine ait aşağıdaki geleneklerden hangisi “demokratik” yönetimin özellikleriyle bağdaşabilir?
A) Hükümdarın belli bir ailenin üyesi olması             
B) Hükümdarlık yetkisinin kağana Tanrı tarafından verildiğine inanılması
C) Siyasi, ekonomik ve kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması             
D) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
  5.
A)
B)
C)
D)
5)İlk Türk devletlerinde devlet işleri ve ülke sorunları kurultay adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara  bağlanırdı. Kurultaya hükümdarın eşi, ileri gelen devlet adamları ve boy beyleri katılırdı.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kurultayda yönetim ile ilgili çalışmaların yapıldığı
B) Hükümdar eşlerinin devlet yönetiminde söz sahibi olduğu
C) Ülke sorunlarının tartışılarak çözülmeye çalışıldığı
D) Halkın seçimlerle ülke yönetimine katıldığı
  6.
A)
B)
C)
D)
6)
İlk Türk devletlerinde kurultay adı verilen ve yönetimde etkili olan bir meclis vardı. Bu mecliste siyasi, askeri ve mali konular görüşülür ve karara bağlanırdı. Kurultay hükümdarı ailesi, eş, devletin ileri gelenleri ve boy beylerinin katılımıyla oluşurdu.
Bu bilgilere göre kurultay ile ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanamaz?
A)Başkanının kim olduğu
B)Görevinin ne olduğu
C)Kimlerden oluştuğu
D)Hangi konularla ilgilendiği
  7.
A)
B)
C)
D)
7)Osmanlı Devleti’nde Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde şehzadeler sancaklara yönetici olarak görevlendirilmişlerdir.
Osmanlılar böyle bir yöntem uygulayarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?
A) Şehzadelerin yönetim alanında deneyim kazanmalarını
B) Vergilerin daha kolay toplanmasını
C) Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasını
D) Şehzadelerin aralarındaki mücadeleyi önlemeyi
  8.
A)
B)
C)
D)
8) Osmanlı Devleti’nde yaptığı işler bakımından bugünkü Bakanlar Kuruluna benzeyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Medrese           
B) Kapıkulu Ocağı
C) Divan-ı Hümayun
D) Lonca Teşkilatı
  9.
A)
B)
C)
D)
9)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü Divan-ı Hümayun’un bir danışma organı olduğunu gösterir?
A)Divan-ı Hümayun’un her gün toplanmaması
B)Alınan kararlarda son sözün padişaha ait olması
C)Divan-ı Hümayun’da önemli konuların görüşülmesi
D)Divan-ı Hümayun’a sorunları olan herkesin başvurabilmesi
  10.
A)
B)
C)
D)
10)Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü aşağıdaki meclislerden hangisi ulusal egemenlik anlayışıyla oluşturulmuştur?
A) Kurultay                    
B) Divan-ı Hümayun
C) Nazırlar Heyeti
D) Büyük Millet Meclisi
  11.
A)
B)
C)
D)
11)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda padişahın otoritesini sınırlamamıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) Divan-ı Hümayun
C) Kanun-i Esasi
D) Sened-i İttifak
  12.
A)
B)
C)
D)
12)‘’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi hangi yönetim seklinin temelini oluşturur?
A) Meşrutiyet
B) Mutlakiyet
C) Cumhuriyet
D)Kut
  13.
A)
B)
C)
D)
13)Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha önceki döneme ait bir kuruluştur?

A) Kurultay                            
B) Divan-ı hümayun
C) TBMM
D) Nazırlar Heyeti
  14.
A)
B)
C)
D)
14)Osmanlı Devletinde yaşayan milletlerin devlet yönetimine katılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A)Tanzimat fermanıyla
B)Islahat Fermanıyla         
C)Nizam-ı Cedit dönemi ile
D)Meclisin açılmasıyla
  15.
A)
B)
C)
D)
15) Türk devletlerinde görülen aşağıdaki uygulamalardan hangisinin Türk hükümdarlarının egemenlik anlayışlarına dinsel bir nitelik kazandırdığını kanıtlar?

A) Hükümdarlığın babadan oğula geçmesi
B) Ülkenin hanedan ailesinin ortak malı sayılması
C) Hükümdarin halife unvaninin kullanilmasi
D) Tahta geçme hakkının Oğuz soyundan olanlara ait olması
  16.
A)
B)
C)
D)
16)23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği ulusal iradeye dayalı bir meclis olduğunu kanıtlar?

A) Üyelerinin tamamının halk tarafından seçilmiş olması
B) Güçler birliği esasına göre teşkilatlanması
C) Yargı görevini üstlenmiş olması   
D) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkin rol oynaması
  17.
A)
B)
C)
D)
17)Ilk Türk devletlerinde ülke topraklari asagidakilerden hangisine aittir?

A) Halka                            
B) Hanedan ailesine
C) Askerlere
D) Memurlara
  18.
A)
B)
C)
D)
18)Oİlk Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının nedenlerinden biri de ülkenin kardeşler arasında  paylaşılarak yönetilmesidir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle daha fazla ilgilidir?
A) Din
B) Egemenlik
C) Bilim
D) Ekonomi
  19.
A)
B)
C)
D)
19)İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli unvanlar taşıyan hükümdarlar bulundurdu. Bu unvanlar şanyü, kağan, han, idikut ve hakandı. Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı. Türkler hükümdarlara Gök - Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı.
Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Türk hükümdarlarının unvanlar kullandığı    
B)Türk halkının hükümdarlığı kutsal bildiği    
C)Ülke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu                             
D)Ülke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu
  20.
A)
B)
C)
D)   
20)Eski Türklerde kurultayda hükümdarın eşi Hatun’un yer alması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?
A) Anaerkil toplum yapısının görüldüğünü
B) Kurultayın demokrasiyi kullandığını        
C) Kadınını yönetimde etkili olduğunu
D) Saltanat sistemini

       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D A C D A A C B D B C A D C A B B D C