2 May 2012

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 2. YAZILI TEST-1

Share
İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ÇÖZ


2011-2012 eğitim- öğretim 7.Sınıf sosyal bilgileri 2.Dönem 2.yazılı soruları ve cevapları,7.Sınıf sosyal bilgiler 2.Dönem 2.yazılı soruları online test çöz,7.Sınıf sosyal bilgiler 2.Dönem 2.yazılı soru örnekleri test çöz, 7. sınıf online testler, online test çöz
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 2. YAZILI TEST-1

  1. 
A)
B)
C)
D)
1)
• Teleskop 
 • Usturlap 
 • Rasathane 
Yukarıdaki terimler hangi bilim dalı ile ilgilidir? 
A) Matematik 
B) Fizik 
C) Tıp 
D) Astronomi

  2.  
A) 
B) 
C) 
D)
2)İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletleri’nde, devlet işleri kurultay (toy) adı verilen bir mecliste görüşülürdü. An­cak kurultayda alınan kararlar hükümdarın onayına sunulurdu. 

Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A) Kurultayda yargı görevinin yürütüldüğü 
B) Kurultayın yasama ve yürütme yetkisi­ne sahip olduğu 
C) Devlet işlerinde son karar verme mer­kezinin kurultay olduğu 
D) Kurultayın danışma meclisi niteliğinde olduğu

  3.  
A) 
B) 
C) 
D)

3)“Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim” 
Bu kişinin meslek seçiminde, aşa­ğıdakilerden hangisine dikkat etmediği söyle­nebilir? 
A) Ailesinin beklentilerine 
B) İş bulma olanaklarına 
C) İlgi ve yeteneklerine 
D) Mesleğin toplumdaki yerine

 4.
A) 
B) 
C) 
D)

4)Ali Kuşçu Semerkant’ta aldığı eğitimden sonra oradaki rasathanenin başına geçti. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından, Osmanlı ile aralarında elçi olarak kullanıldı. Fatih’in ona hayran olması ve onu İstanbul’a çağırması üzerine elçilik görevini tamamlayınca İstanbul’a yerleşti. Ayasofya Medresesi’nde müderrislik yaptı. 
Buna göre; 
I. Fatih bilim adamlarını korumaktadır. 
II. Akkoyunlu-Osmanlı Savaşları uzun sürmüştür 
III.Ali Kuşçu Tıp alanında çalışmalar vermiştir 
 yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III

  5.
A) 
B) 
C) 
D)
5)Osmanlı Devleti’nde toprakların kullanım hakkı, devletin denetim ve gözetiminde halka bırakılmıştır. Ancak toprağını üst üste üç yıl ekmeyenden toprağı alınır ve bir başkasına verilirdi. 
Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Rüşvet ve iltiması önlemek 
B) Halka yeni iş alanları yaratmak 
C) Halkı çiftçiliğe özendirmek 
D) Üretimde sürekliliği sağlamak

  6.
A) 
B) 
C) 
D)
6)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin İlanı’ndan sonra tarıma destek vermek amacıyla kurulmuş kuruluşlardan değildir? 
A) Tarım Kredi Kooperatifi 
B) Devlet Su İşleri 
C) Ziraat Odaları 
D) Kızılay

  7.
A) 
B) 
C) 
D)
7) 
I. Coğrafi Keşifler 
II. Reform 
III. Sanayi İnkılâbı 
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’ni olumlu yönde etkilemiştir?
a) I 
b) II 
c) III 
d) I ve III

  8.
A) 
B) 
C) 
D)
8)İlkçağlarda yapılan buluşlar insan hayatını kolaylaştırmış, uygarlığın gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu buluşlardan bazıları önemini günümüzde de korurken bazıları eski değerini kaybetmiştir. 
Aşağıdaki buluşlardan hangisinin, günümüzde eski önemini kaybettiği söylenebilir? 
A) Yazı 
B) Cam 
C) Tekerlek 
D) Mum

  9.
A) 
B) 
C) 
D)
9) Enderun Mektebine yalnızca devşirme çocuklar alınırdı. Müslüman yapılan bu gençler, devlet yöneticisi olarak yetiştirilir ve sadrazamlığa kadar yükselebilirdi. Osmanlı Devleti’nde görülen bu uygulamanın, aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez? 
A) Toplumsal yapıdaki çok ulusluluğun sona ermesine 
B) Üst düzey görevlere gelmek isteyen gayrimüslimlerin din değiştirmek zorunda kalmasına 
C) Türk kökenli olanların Enderun mektebine girememesine 
D) Devşirme sisteminden yetişenlerin üst düzey görevlere getirilmesine

  10.
A) 
B) 
C) 
D)
10)Osmanlı Devleti’nde vakıflara ayrılan topraklardan, devlet vergi almazdı. 
Aşağıdakilerden hangisi, böyle bir uygulamanın temel nedenidir? 
A) Devletin vergi gelirlerinin yeterli görülmesi. 
B) Vakıf topraklarının geniş arazilerden oluşması. 
C) Vakıf toprakların Müslümanlar tarafından kullanılması. 
D) Vakıf arazilerinin hayır işlerine ve sosyal dayanışmaya yönelik hizmet vermeleri

  11.
A) 
B) 
C) 
D)

11)“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinin vazgeçilmez unsurudur? 
A)Teokrasi 
B) Mutlakiyet 
C) Cumhuriyet 
D) Oligarşi

  12.
A) 
B) 
C) 
D)
12)Meslek seçiminde aşağıdakilerden hangisine daha fazla dikkat edilmelidir? 
A) Mesleğin getireceği maddi kazanç 
B) Seçilecek mesleğin kişisel özelliklerimize uyup uymadığına 
C) Aile ve yakın çevresinin beklentilerine 
D) En fazla tercih edilen meslekler arasında olup olmadığı

  13.
A) 
B) 
C) 
D)
13)“Ahilik teşkilatları üretimde kalite kontrolü yapar, ihtiyacı olanlara kredi verir, haksız rekabeti önler ve üretim miktarlarını düzenlerdi.” Buna göre, esnaf örgütlenmeleri şeklinde oluşan “ahilik” teşkilatının; 
I. Tüketici haklarının korunması 
II. üretimin kontrol edilmesi 
III. esnaflar arasında dayanışmanın sağlanması 
hedeflerinden hangileri doğrultusunda çalışmalar yaptığı savunulabilir? 
A) Yalnız I. 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) I, II ve III

  14.
A) 
B) 
C) 
D)
14)Aşağıdakilerden hangisi Türklerde görülen kut anlayışını açıklamaktadır? 
A) Devleti yönetme gücünün tanrı tarafından verildiğine inanılması 
B) Hükümdarın tanrı olarak kabul edilmesi 
C) Hakanın halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olması 
D) Hükümdar ailesinin erkek üyelerinin yönetme yetkisine sahip olması

  15.
A) 
B) 
C) 
D)
15)Osmanlı Devleti tımar sistemi ile, 
I. Üretimde sürekliliği sağlamak 
II. Hazineden para çıkmadan asker yetiştirmek 
III. Topraklar üzerindeki özel mülkiyetin devlet tarafından yaygınlaştırılmasını sağlamak 
gibi amaçlardan hangilerini gerçekleştirmek istemiştir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) I, II ve III

  16.
A) 
B) 
C) 
D)
16)Osmanlı Devleti’nde ağırlıklı olarak dini eğitimin verildiği, bunun yanında fenni ilimlerinde okutulduğu eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Medreseler 
B) Loncalar 
C) Divan-ı hümayun 
D) Enderun

  17.
A) 
B) 
C) 
D)
17)
- El tezgâhları yerini makineye bırakmıştır. 
- Hammadde ve Pazar arayışı başlamış. 
- İşçi sınıfı ortaya çıkmıştır. 
 Avrupa’da meydana gelen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? 
A) Haclı Seferleri 
B) Coğrafi Keşifler 
C) Rönesans Hareketleri 
D) Sanayi İnkılâbı

  18.
A) 
B) 
C) 
D)
18) Osmanlı Devleti’nde toprak gelirleri ve ordunun süvari kuvvetlerinin düzenlenmesiyle ilgili olan tımar sisteminin benzeri, Anadolu’da daha önceki yüzyıllarda Selçuklu ve Bizans uygarlıklarında da görülür. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 
A) Tarih boyunca uygarlıklar arasındaki etkileşimin 
B) Anadolu’da güçlü devletler kurulmuş olmasının 
C) Osmanlı ordusunun büyük zaferler kazanmasının 
D) Anadolu’da tarımın başlıca geçim kaynağı

  19.
A) 
B) 
C) 
D)
19)“Çin’den başlayan İpek Yolu ve Hindistan’dan başlayan Baharat Yolu Osmanlı Yükselme Dönemi’nde Türkler tarafından ele geçirilmesi üzerine Avrupalılar, Çin ve Hindistan’a ulaşabilecekleri yeni yollar bulmak amacıyla Coğrafi Keşifleri başlatıp, Atlas Okyanusu’nu kullanarak Afrika’yı dolaşmış ve Hint Okyanusu’na ulaşmayı başarmışlarıdır. Böylece Akdeniz limanları ile İpek ve Baharat yolları önemini yitirmiştir.” 
Parçada verilen bilgilere dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Ticaret yollarının Türklerin eline geçmesi Avrupalıları rahatsız etmiştir. 
B) Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ticari faaliyetler gerilemiştir. 
C) Yeni ticaret yollarının bulunması Akdeniz ticaretinin aksamasına neden olmuştur. 
D) Coğrafi keşiflerin temelinde ekonomik nedenler vardır.

  20.
A) 
B) 
C) 
D)   
20)Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami, kervansaray, köprü, aşevi gibi toplusal hizmetler gerçekleştirilmiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların görevlerinden biri değildir? 
A) Ülkenin siyasi politikasına yön vermek 
B) Ticareti canlandırmak 
C) Ülkeyi imar faaliyetleri ile bayındır hale getirmek 
D) Sosyal yardımlaşmayı sağlamak
       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com

CEVAP ANAHTARI 1-) D 11-) C 2-) D 12-) B 3-) C 13-) D 4-) D 14-) A 5-) D 15-) C 6-) D 16-) A 7-) B 17-) D 8-) D 18-) A 9-) A 19-) B 10-)D 20-) A

8 yorum:

Adsız dedi ki...

teşekkür ederim

Adsız dedi ki...

ÇOK TESEKKÜRLER :)

Adsız dedi ki...

cevaplar yanlış...

Adsız dedi ki...

17. sorunun cevabı yanlış

Adsız dedi ki...

sosyal çok sıkıcı ya beyler :P

zeki dedi ki...

17. sorunun cevabı yanlış falan değil 100 alan halimi anlar...

zeki dedi ki...

17. sorunun cevabı yanlış falan değil 100 alan halimi anlar...

zeki dedi ki...

17. sorunun cevabı yanlış falan değil 100 alan halimi anlar...