1 May 2012

8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST-1

Share
İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ÇÖZ


8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı çöz,8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı online testi çöz,8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı soruları test, 8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı soruları nasıl olur, 8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı soruları bul ve online çöz,2011-2012 eğitim- öğretim 8.Sınıf İnkılap tarihi 2.Dönem 3.yazılı soruları ve cevapları,8.Sınıf İnkılap tarihi 2.Dönem 3.yazılı soruları ve cevapları,8.Sınıf İnkılap tarihi 2.Dönem 3.yazılı soru örnekleri,Yazılı soru ve cevapları,İnkılap tarihi yazılıya hazırlık soru ve cevapları
8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST-1

  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye-Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı’nın çıkmasında etkili oldular. Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanını İngiltere’nin desteklemesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türkiye’de yeniliklerin yapılmasını engellemek 
B) Müslüman ülkelerle Türkiye’nin arasında gerginlik çıkarmak 
C) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üyeliğini engellemek 
D) Musul sorununu kendi çıkarları doğrultusunda çözümlemek

  2.  
A) 
B) 
C) 
D)
2)Atatürk Dönemi Dış Politika gelişmelerinden 

I.Musul Sorunu 
II.Boğazlar Sorunu 
III.Yabancı Okullar Sorunu 

hangisi veya hangileri Türkiye’nin istediği gibi çözümlenmemiştir? 
A) Yalnız II. 
B) Yalnız I. 
C) Yalnız III. 
D) I. ve II.

  3.  
A) 
B) 
C) 
D)
3)* Değişimin sürekli ve ileriye doğru olması 
* Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma 
* Çağın gereksinimlerine göre değişme 

Burada özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Halkçılık 
B) İnkılâpçılık 
C) Devletçilik 
D) Laiklik

 4.
A) 
B) 
C) 
D)
4)Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir? 

A) Çağdaş ve millî 
B) Karma ve eşitlikçi 
C) Parasız ve zorunlu 
D) Geleneksel ve demokratik

  5.
A) 
B) 
C) 
D)
5)Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez? 

A)Milli birlik ve beraberliği sağlamak 
B)Silahlı kuvvetleri caydırıcı bir niteliğe ulaştırmak 
C)Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlendirmek 
D)Yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vermek

  6.
A) 
B) 
C) 
D)
6)I.Güney cephesi kapandı. 
II.Hatay hariç bugünkü Türkiye-Suriye sınırı çizildi. 
III.İtilaf Devletleri arasındaki birlik bozuldu. 
                           (?) 

Yukarıdaki bilgilere dayanarak (?) olan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? 
A) Londra Konferansı 
B) Gümrü Antlaşması 
C) Ankara Antlaşması 
D) I.İnönü Muharebesi

  7.
A) 
B) 
C) 
D)
7)Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen;
I. Millet mekteplerinin açılması 
II. Türk Dil Kurumu’nun açılması 
III. Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır” 
hükmünün çıkarılması çalışmaları, sırasıyla aşağıda verilen hangi Atatürk ilkeleriyle ilgilidir? 
            I               II                 III 
A) İnkılâpçılık Devletçilik  Cumhuriyetçilik 
B) Halkçılık     Milliyetçilik    Laiklik 
C) Halkçılık    Laiklik     Milliyetçilik 
D) Laiklik        Halkçılık     Devletçilik

  8.
A) 

B) 
C) 
D)
8)
* Evrensel ve barışçıdır. 
* Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır. 
* Laik düşünce ve hukuka dayanır. 
* Akılcı ve bilimseldir. 

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, bu bilgilerin aşağıdaki durumlardan hangisinin açıklaması olduğu söylenebilir? 
A) Atatürk’ü etkileyen olaylar 
B) Türk Tarih Kurumunun amacı 
C) Mili mücadele döneminin özellikleri 
D) Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri

  9.
A) 
B) 
C) 
D)
9)Atatürk ilke ve inkılâplarının dayandığı temel esaslardan bazıları şunlardır: Egemenliğin millete ait olması Vatan ve millet sevgisi Çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma ülküsü 
Bu esaslar; 
I. Cumhuriyetçilik 
II. Devletçilik 
III. Milliyetçilik 
IV. İnkılâpçılık 

İlkelerinden hangisi veya hangileri ile doğrudan İlişkilendirilebilir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız IV 
C) II ve III 
D) I, III ve IV

  10.
A) 
B) 
C) 
D)
10)Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?

A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye 
B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya 
C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine 
D)Dış borç alımına gidilmesi

  11.
A) 
B) 
C) 
D)
11)Ülkemiz boğazlar üzerindeki tam egemenlik hakkını aşağıdakilerden hangisi ile kazanmıştır? 
A) Londra Boğazlar Sözleşmesi 
B) Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
C) Mudanya Barış Antlaşması 
D) İstanbul Antlaşması

  12.
A) 
B) 
C) 
D)
12)Türkiye Cumhuriyeti, 1934’te Balkan Antantı’nın, 1937 yılında ise Sadabat Paktı’nın kurulmasına öncülük etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin amaçlarından biri olamaz? 

A) Komşu devletlerle dost olmak 
B) Sınırlarını korumak 
C) Ülke sınırlarını genişletmek 
D) Barışçı bir politika izlemek

  13.
A) 
B) 
C) 
D)
13)1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan; Devletin adı, Devletin rejimi, Devlet başkanlığı gibi belirsizlikler, aşağıdakilerden hangisi ile giderilmiştir? 

A) Ankara’nı başkent olmasıyla 
B) Halifeliğin kaldırılmasıyla 
C) Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 
D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla

  14.
A) 
B) 
C) 
D)
14)•Hafta tatili’nin Cuma’dan pazara alınması •Miladi takvimin kabul edilmesi •Metre, Kilogram ve Litre ölçülerinin kabul edilmesi Yukarıdaki inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Milli egemenliği hakim kılmak 
B) Köylünün maddi durumunu iyileştirmek 
C) Avrupa devletleriyle ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlamak 
D) Eğitim ve öğretimde birliği sağlamak

  15.
A) 
B) 
C) 
D)
15)Aşağıdaki gelişmelerden hangilerinin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir? 
I. Saltanatın kaldırılması 
II. Cumhuriyetin İlanı 
III. Hıyanet-i Vataniye Yasası’nın çıkarılması 

A) Yalnız I 
B) I ve III 
C) I ve II 
D) I,II ve III

  16.
A) 
B) 
C) 
D)
16)I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması 
 II. Egemenliğin millete ait sayılması 
 III. Dinin devlet işlerine ve politikaya alet edilmemesi 

 Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? 
        I               II                III 
A) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık 
B) Halkçılık Lâiklik Cumhuriyetçilik 
C) Lâiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik 
D) Halkçılık Cumhuriyetçilik Lâiklik

  17.
A) 
B) 
C) 
D)
17)Atatürkçü düşüncede aşağıdaki milli güç unsurlarından hangisi, milli egemenliğe ve demokratik düşüncenin gelişmesine dayanır?

A) Siyasi 
B) Ekonomik 
C) Askeri 
D) Sosyokültürel

  18.
A) 
B) 
C) 
D)
18)Erzurum ve Sivas Kongrelerinde, “Manda ve himaye kabul olunamaz.” kararı alınmıştır. Bu durum, kongrelere katılan delegelerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir? 

A) Bağımsızlık 
 B)Ulusal birlik 
C) İnsan sevgisi 
 D)Dünya barışı

  19.
A) 
B) 
C) 
D)
19)9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı tarafların sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi yardımlaşmayı da öngörmüştür. Böylece silahlanma ve düşmanca gelişmelere karşı önlem alınmak istenmiştir. Buna göre barışın korunmasında önemli bir etkisi olan Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla 
B) Hatay’ın Anavatan’a katılmasıyla 
C) İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 
D) İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumuyla

  20.
A) 
B) 
C) 
D)   
20)1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir? 

A)Toplumda ayrıcalıkları ortadan kaldırmak 
B)Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek 
C)Halkın yönetime katılmasını sağlamak 
D)Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.
       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com
CEVAP ANAHTARI 1-) D 11-) B 2-) B 12-) C 3-) B 13-) C 4-) A 14-) C 5-) D 15-) C 6-) C 16-) D 7-) B 17-) A 8-) D 18-) A 9-) D 19-) D 10-)C 20-) A

Hiç yorum yok: