1 May 2012

8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST-2

Share
İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ÇÖZ


8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı çöz,8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı online testi çöz,8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı soruları test, 8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı soruları nasıl olur, 8. Sınıf inkılap tarihi 2. dönem 3. yazılı soruları bul ve online çöz,2011-2012 eğitim- öğretim 8.Sınıf İnkılap tarihi 2.Dönem 3.yazılı soruları ve cevapları,8.Sınıf İnkılap tarihi 2.Dönem 3.yazılı soruları ve cevapları,8.Sınıf İnkılap tarihi 2.Dönem 3.yazılı soru örnekleri,Yazılı soru ve cevapları,İnkılap tarihi yazılıya hazırlık soru ve cevapları
8. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI TEST-2


  1.  
A) 
B) 
C) 
D)
1)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanının sonuçlarından biri değildir? 
A) Yeni Türk Devleti’nin rejimi belirlenmiştir. 
B) Milli Egemenlik için önemli bir adım atılmıştır. 
C) Meclis Hükümeti sistemine geçilmiştir. 
D) M. Kemal Paşa Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

  2.  
A) 
B) 
C) 
D)
2)Osmanlı Devleti’nde yönetme işinde son söz padişahındı. Onun yetkilerini ortadan kaldıracak başka bir karar organı yoktu. Halk sadece yönetilen olmak zorundaydı. Buna göre, saltanatın kaldırılması ile birlikte aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır? 

A) Halk egemenliği 
B) Ülkenin bağımsızlığı 
C) Daha güçlü bir ülke 
D) Laik din anlayışı

  3.  
A) 
B) 
C) 
D)
3)Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen; 
I. Millet mekteplerinin açılması 
II. Türk Dil Kurumu’nun açılması 
III. Anayasa’dan “Devletin dini İslam’dır” 
hükmünün çıkarılması çalışmaları, sırasıyla aşağıda verilen hangi Atatürk ilkeleriyle ilgilidir? 

            I               II               III 
A) İnkılâpçılık Devletçilik   Cumhuriyetçilik 
B) Halkçılık    Milliyetçilik      Laiklik 
C) Halkçılık      Laiklik         Milliyetçilik 
D) Laiklik        Halkçılık        Devletçilik

 4.
A) 
B) 
C) 
D)
4)Halkçılık, devletin, toplumdaki bütün grupların çıkarlarına ve faydasına yönelik bir siyaset izlemesi, sınıf ve zümre farkı gözetmemesidir. 
Buna göre, 
I. Sosyal adalet 
II. Milli egemenlik 
III. Laiklik 
IV. Fırsat eşitliği 
kavramlarından hangilerinin doğrudan halkçılıkla ilgili olduğu söylenebilir?

A) I ve II 
B) I ve IV 
C) II ve III 
D) III ve IV

  5.
A) 
B) 
C) 
D)
5)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra padişah ve hükümet işgallere karşı net bir tavır ortaya koyamamış, bu durumda halk işgal tehlikesine karşı kendi bölgesinde Müdafaayı Hukuk Cemiyetleri kurmaya başlamıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi Müdafaayı Hukuk Cemiyetlerinin ortak özellikleri arasında gösterilemez? 

A) Ulusal kurtuluşu amaçlamışlardır. 
B) Halkı teşkilatlandırmaya çalışmışlardır. 
C) Bulundukları bölgenin Türklüğünü savunmuşlardır. 
D) Azınlıkların zararlı faaliyetlerine karşıdırlar.

  6.
A) 
B) 
C) 
D)
6)Osmanlı Devleti zamanında ülke limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı yabancı devlet ve şirketlere verilmişti. Bu şirket ve devletler yeterli yatırım yapmadıkları için limanlarımız ve deniz taşımacılığı gelişmemiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile TBMM’nin bu duruma karşı aldığı önlem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kabotaj Kanunu’nun kabulü 
B) Devletçilik ilkesinin anayasaya girmesi 
C) Yeni tersanelerin yapılması 
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

  7.
A) 
B) 
C) 
D)
7)Atatürk milliyetçiliği, Türk ırkının üstünlüğüne dayanan bir anlayış değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselmesi için mücadele eden herkesi kapsayan bir anlayıştır. Buna göre, Atatürk’ün milliyetçilik anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Kişinin Türk milliyetçisi olması için ırki olarak mutlaka Türk olması gerekir. 
B) Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür. 
C) Türk olmak kişinin ispat edebileceği kadar kolay değildir. 
D) Ülkesini seven ve kalkınması için çalışan her vatandaş Türk’tür.

  8.
A) 
B) 
C) 
D)
8)Mustafa Kemal Paşa Lozan görüşmelerine katılacak Türk heyetinden “Misak-ı Milli’den taviz verilmemesi ve kapitülasyonların kesinlikle kaldırılması” konusunda ısrarlı olunmasını istemiştir. Atatürk bu talimatla aşağıdakilerden hangisinden kesinlikle ödün verilmemesini istemiştir?

A) Ulusçuluk ve Halkçılık 
B) Vatanın bütünlüğü ve ulusal bağımsızlık 
C) Milli Egemenlik ve Cumhuriyetçilik 
D) Laiklik ve insan hakları

  9.
A) 
B) 
C) 
D)
9)“Din herkesin vicdanına kalmış bir şeydir. hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne din ne de mezhep kabulüne zorlayamaz. Din ve mezhep hiçbir zaman siyasete alet edilemez.” Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Laiklik 
B) İnkılâpçılık 
C) Devletçilik 
D) Halkçılık

  10.
A) 
B) 
C) 
D)
10)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemin­deki dış sorunlardan biri değildir? 

A) Musul sorunu 
B) Hatay sorunu 
C) Nüfus mübadelesi 
D) Kıbrıs sorunu

  11.
A) 
B) 
C) 
D)
11)* Değişimin sürekli ve ileriye doğru olması 
 * Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma 
 * Çağın gereksinimlerine göre değişme 

 Burada özellikleri verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Halkçılık 
B) Devletçilik 
C) İnkılâpçılık 
D) Laiklik

  12.
A) 
B) 
C) 
D)
12)Atatürk, “Dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanalım, fakat asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız.” sözü ile eğitimin özellikle hangi niteliklere sahip olmasını istemiştir?

A) Çağdaş ve millî 
B) Karma ve eşitlikçi 
C) Parasız ve zorunlu 
D) Geleneksel ve demokratik

  13.
A) 
B) 
C) 
D)
13)1937 de imzalanan Sadabat Paktına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

A)Türkiye 
B) Irak 
C) Pakistan 
D) İran

  14.
A) 
B) 
C) 
D)
14)Bir ulusun, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurları arasında gösterilemez?

A)Milli birlik ve beraberliği sağlamak 
B)Silahlı kuvvetleri caydırıcı bir niteliğe ulaş­tırmak 
C)Ekonomik yönden devlet ve halkı güçlen­dirmek 
D)Yabancı devletlere ekonomik ayrıcalıklar vermek

  15.
A) 
B) 
C) 
D)
15)1934’te çıkartılan soyadı kanunu ile her ailenin; rütbe, memur, ulus adları ile ahlaka aykırı ve gülünç olmayan Türkçe bir soyadı alma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yıl kabul edilen bir başka kanunla da ağa, hacı, hoca, bey, paşa gibi unvanların kullanılması da yasaklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararların alınma amaçlarından birisidir?

A) Toplumda ayrıcalıklara yol açabilecek etkileri engellemek. 
B) Dilde sadeleştirmeyi gerçekleştirmek 
C) Halkın yönetime katılmasını sağlamak 
D) Yeni hukuk sisteminin kurulmasına yardımcı olmak.

  16.
A) 
B) 
C) 
D)
16)Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından birisi değildir?

A) Askeri Güç 
B) Hukuki Güç 
C) Siyasi Güç 
D) Ekonomik Güç

  17.
A) 
B) 
C) 
D)
17)ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya’nın katıldığı Yalta Konferansı’nda, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na katılmak için 1 Mart 1945’e kadar Almanya ve Japonya’ya savaş açmak şartı getirildi. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Japonya ve Almanya’ya savaş ilan etti. 
Türkiye’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir? 

A) Kaybettiği toprakları geri alma 
B) Dünya siyasetinde söz sahibi olmayı 
C) Japonya ve Almanya ile iyi ilişkiler kurmayı 
D) Savaşı geniş alanlara yaymayı

  18.
A) 
B) 
C) 
D)
18) Nutuk”ta önce, 1919′da İstanbul ve Anadolu’nun içinde olduğu durum tasvir edilmiş, sonra da alınan kararlar doğrultusunda hangi adımların atıldığı, bu sırada ne tür engellerle karşılaşıldığı ve bu engellerin nasıl aşıldığı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Nutuk’un kapsamı içindeki olaylarından birisi değildir? 
A) Kongrelerde yapılanlar ve alınan kararlar 
B) TBMM’ye karşı çıkan isyanlar 
C) Anadolu’da kurulan direniş cemiyetlerinin faaliyetleri 
D) Çok partili hayata nasıl geçtiğimiz

  19.
A) 
B) 
C) 
D)
19)9 Şubat 1934’te imzalanan Balkan Antantı tarafların sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi yardımlaşmayı da öngörmüştür. Böylece silahlanma ve düşmanca gelişmelere karşı önlem alınmak istenmiştir. Barışın korunmasında önemli bir etkisi olan Balkan Antantı hangi olaydan dolayı kurulmuştur?
 
A) Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla 
B) Hatay’ın Anavatan’a katılmasıyla 
C) İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 
D) İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumuyla

  20.
A) 
B) 
C) 
D)   
20)Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki durumlardan hangisinin TBMM’nin hem iç hem de dış politikada güçlenmesine yardımcı olduğu söylenemez? 
A) TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi 
B) Ankara Antlaşması’yla Fransa’nın Anadolu’nun güneyini boşaltması 
C) İstanbul Hükümeti’yle Amasya Protokollerinin imzalanması 
D) Gümrü Antlaşması ile Ermenistan’ın TBMM’yi resmen tanıması
       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
Kaynak: www.sosyalciler.com

CEVAP ANAHTARI 1-) C 11-) C 2-) A 12-) A 3-) B 13-) C 4-) B 14-) D 5-) A 15-) A 6-) A 16-) B 7-) D 17-) B 8-) B 18-) D 9-) A 19-) D 10-)D 20-) C

1 yorum:

Adsız dedi ki...

ellerinize sağlık teşekkürler