27 Eki 2013

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ SINAV DENEMESİ-1

Share
İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ÇÖZ


Etiketler: 8. sınıf ortaöğretime geçiş sınavı inkılap tarihi deneme sınavı çöz, 8. sınıf ortak sınavı kasım 28-29 deneme sınavı çöz, 28 Kasım-29 kasım inkılap tarihi ortak sınav deneme sınavı online test çöz, online testler çöz, 8. sınıf ortak sınavlar inkılap tarihi test çöz.
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ SINAV DENEMESİ-1

  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Selanik, Rumeli'de yer alan bir Osmanlı ken­tiydi. Limanıyla Ege Denizi'ne açılan şehir, Os­manlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manas­tır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmıştı.
Bu özellikler Selanik'te aşağıdakilerden han­gisinin gelişmesine katkı sağlamış olamaz?
A) Sosyal hayatın
B) Merkezi otoritenin
C) Ekonomik faaliyetlerin
D) Eğitim ve kültür düzeyinin


  2.  
A) 
B) 
C) 
D)
2)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
- Osmanlı ordusu terhis edilecek.
- Orduya ait silahlar, İtilaf Devletlerinin emrine verilecek.
- Haberleşme ve ulım araçla İtilaf Devletlerinin denetimine verilecek.
- İtilaf Devletleri venliklerini tehdit edecek bir durum-da herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine göre, Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu aşağıdakilerden hangisi daha iyi ifade eder?
A)  İstanbul Hükümeti’nin, Anadolu üzerindeki otoritesi tamamen yok edilmiştir.
B)  Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiştir.
C)  Devletin savunma gücü elinden alınarak, işgallere ık duruma getirilmiştir.
D)  Osmanlı ailesinin hükümranlığı sona ermiştir


  3.  
A) 
B) 
C) 
D)
3)I-İstanbul Harp Okulu
      II-Şemsi Efendi İlkokulu
      III-Manastır Askeri İdadisi
      IV-Selanik  Askeri Rüştiyesi
Yukarıda Atatürk’ün eğitim hayatı boyunca devam ettiği okulların mezuniyet tarihlerine göre kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) II-IV-I-III                  B) II-III-IV-I
C) II-I-III-IV                  D) II-IV-III-I


 4.
A) 
B) 
C) 
D)
4)* Rusya İtilaf Devletlerinden yardım alamadığı için savaştan çekilmiştir.
*Bulgaristan İttifak Devletleri yanınsa savaşa girmiştir.
*Mustafa Kemal’in Milli mücadelede lider olmasında etkili olmuştur.
* Savaşın uzamasına neden olmuştur.
Yukarıda sonuçları verilen cephe/savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanal Harekatı              B) Çanakkale Savaşları
C) Kut-ül Amare Savaşı     D) Sarıkamış Harekatı


  5.
A) 
B) 
C) 
D)
5)Manastır şehri bir çok ülkenin konsolosu­nun bulunduğu bir şehirdi, bu nedenle bu şehre konsolosluklar şehri de denmiştir.
Bu bilgilere dayanarak Manastır şehri için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A) Siyasi açıdan çok önemlidir.
B) Osmanlı Devleti'nin başkentidir.
C) Uluslararası ticaretin merkezidir.
D) Coğrafi olarak dağlık bir yapısı vardır


  6.
A) 
B) 
C) 
D)
6)Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına Almanya’nın yanında girmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanılması
B) İttihat ve Terakki Partisinin Alman hayranlığı
C) Osmanlı Devletinin Almanya’nın bilim ve tekniğinden faydalanmak istemesi
D) Son zamanlarda kaybedilen yerleri geri alma isteği


  7.
A) 
B) 
C) 
D)
7)Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe, gitmek meselesine aittir. Annem, mahalle mekte­bine gitmemi istiyordu. Babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmemi ve yeni yöntem­lere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca hâlletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim.
Atatürk'ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere bakarak ailesi hakkında aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?
A) Eğitime önem vermektedirler
B) Demokratik bir anlayış vardır.
C) Annesi geleneklere daha fazla bağlıdır.
D) Babası baskıcı bir düşünceye sahiptir


  8.
A) 
B)

C)

D)
8)Türk halkının Milli Mücadele döneminde;
I-Protesto mitingleri düzenlemesi
II-Cemiyetler kurması
III-İşgallere tepki göstermesi
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir?
A) Saltanata bağlı kaldığının
B) Yurdun işgaline karşı çıkıldığı
C) Mondros Ateşkes Antlaşmasının onaylanmadığının
D) Bağımsızlığa önem verildiğinin


  9.
A) 
B) 
C) 
D)
9)Atatürk'ün; askerlik, siyaset, eğitim, sa­nat, edebiyat, tarih, dil, felsefe, mate­matik, hukuk ve daha birçok alanda hem düşünmesi hem de eserler vermesi onun hangi yönünü ifade eder?
A) İdealistliğini                       B) Vatanseverliğini
C) Çok yönlülüğünü               D) Hakikati arama gücünü


  10.
A) 
B) 
C) 
D)
10)Samsun’dan Havza’ya geçen Mustafa Kemal Paşa, burada yayımladığı bir genelge ile halktan, İstanbul’daki işgal komutanlıklarına ve hükümet çevrelerine işgalleri kınayan protesto telgrafları çekmelerini istemiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu yolla, aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) TBMM’nin açılmasını
B) Milli bilincin uyandırılmasını
C) Padişahın Anadolu’ya geçmesini
D) İstanbul’da yeni bir hükümetin kurulmasını


  11.
A) 
B) 
C) 
D)
11)Mustafa Kemal, askeri tatbikatlarda düşün­ce ve görüşlerini cesaretle söylüyordu ve bu durum komutanlarının dikkatini çekiyordu. Kendisi aynı zamanda askeri eğitim konularında eserler hazırlıyordu.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini göste­rir?
A) Mustafa Kemal'in askerlik görevini bı­raktığını
B) Dünyada askeri eğitim konusunda eser yazılmadığını
C) Yapılan askeri tatbikatın önemli olmadığı­nı
D) Mustafa Kemal'in askeri konularda fikir­ler ürettiğini


  12.
A) 
B) 
C) 
D)
12)Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında mücadeleyi yalnız başına yürütmek istememiştir.Önce ulusal kongreler toplanmasını daha sonra da TBMM’nin açılmasını sağlayarak mücadeleyi milletin seçtiği temsilcilerle yürütmüştür.
Mustafa Kemal’in bu tutumu hangi yönüyle daha çok ilgilidir?
A) Millet iradesiyle birlikte hareket etmesiyle
B) Çok yönlü kişiliğe sahip olmasıyla
C) Verdiği kararları mutlaka uygulamasıyla
D) Mantıklı ve gerçekçi olmasıyla


  13.
A) 
B) 
C) 
D)
13) -31 Mart Olayı'nda Hareket Ordusu'nda yüzbaşı olarak görev aldı
      -Mondros imzalandığında Suriye cephesinde 7. Ordu Komutan’ıydı.
      -Trablusgarp Savaşı'na giden gönüllüler arasında yer aldı
M. Kemal ile ilgili verilen bu özelliklere en uygun başlık  aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) Mustafa Kemal'in okuduğu okullar
B) Osmanlı ordusundaki askerler
C) Mondros'un sonuçları
D) Mustafa Kemal'in askerlik hayatı


  14.
A) 
B) 
C) 
D)
14)Sivas Kongresinde, yurdun dört bir yanında faaliyet gösteren cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A) İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıklarının çıkmasına
B) Milli mücadelenin tek merkezden yönetilmesine
C) Anadolu’da padişaha bağlılığın artmasına
D) Mebusan Meclisinin kapatılmasına


  15.
A) 
B) 
C) 
D)
15)Mustafa Kemal, kısa bir süre mahalle mektebi­ne gittikten sonra eğitim hayatına Şemsi Efen­di Mektebinde devam etmiştir. Bu okulda, ma­halle mekteplerinden farklı olarak yeni öğretim yöntemleri uygulanmaktaydı.
Bu bilgilere dayanarak okul değişikliğinin Mustafa Kemal üzerindeki sonuçlarıyla ilgi­li olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebi­lir?
A) Milliyetçi görüşlere uzak durduğu
B) Saltanat yönetimini benimsediği
C) Fikri gelişiminin olumlu yönde etkilendiği
D) Avrupa'daki gelişmeleri takip etmekte zor­landığı


  16.
A) 
B) 
C) 
D)
16) Balkanlarda yaşayan Slav Ortodoksları bir çatı altında toplamak isteyen ve bu yüzden Panislavist bir politika izleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya Macaristan imparatorluğu
B) İngiltere
C) Almanya
D) Rusya


  17.
A) 
B) 
C) 
D)
17) Mustafa Kemal’in doğduğu ve öğrenim hayatına adım attığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de en gelişmiş şehriydi, Şehir canlı bir ticaret ve sanayi merkeziydi. Çeşitli din ve milletlerden oluşan nüfusu renkli bir yapıya sahipti,
Öğretmenin tahtaya yazdığı bilgilere başlık verilmek istense aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Selanik Şehri’nin Özellikleri
B) Mustafa Kemal’in Fikir Hayatı
C) Mustafa Kemal’in Eğitim Hayatı
D) Selanik’in Stratejik Önemi


  18.
A) 
B) 
C) 
D)
18)Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak
İzmir dahil Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü Yunanlılara, 
-  -Antalya ve Konya yöreleri İtalyanlara verilecek
Adana, Malatya ve Sivas dolayları Fransızlara verilecekti.
İtilaf devletleri Anadolu topraklarını bu şekilde parçalamak istemesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı devletini bölerek,kendi egemenlik alanlarını genişletmek
B) Osmanlı devletinin Müslüman ülkelerle olan bağlantısını kesmek
C) Osmanlı devletini himaye altına almak
D) Wilson ilkelerine ters düşmemek


  19.
A) 
B) 
C) 
D)
19)Mustafa Kemal Harbiye'de ve Harp Akade­misinde, memleket ve millet davaları ile ilgi­lenen, düşüncelerini cesaretle ifade eden aydın ve inkılapçı bir subay olarak tanınmış­tı.
Bu bilgilere dayanarak Mustafa Kemal'le il­gili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşı­lamaz?
A) Bilgili ve kültürlü biri olduğuna
B) Çevresi tarafından pek tanınan bir kişi olmadığına
C) Yaşadığı çağın gereklerini yerine getirdi­ğine
D) Ülke sorunlarını takip ettiğine


  20.
A) 
B) 
C) 
D)   
20)  Aşağıdakilerden hangisi TBMM'ye  karşı Anadolu'da çıkan isyanların nedenlerinden biri değildir?
A)  Halkın din duygularının kışkırtılması
B)  İstiklâl Mahkemelerinin kurulması 
C)  Mustafa Kemal'in asi sayılması
D)  Osmanlı yönetiminin, halkın Mustafa Ke­mal'in etrafında toplanmasına engel olmak istemesi


       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
CEVAP ANAHTARI 1- B 2-C 3-D 4-B 5-A 6-C 7-D 8-A 9-C 10-B 11-A 12-A 13-D 14-B 15-C 16-D 17-A 18-A 19-B 20-B

Hiç yorum yok: