27 Eki 2013

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ SINAV DENEMESİ-2

Share
İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI ÇÖZ


Etiketler: 8. sınıf ortaöğretime geçiş sınavı inkılap tarihi deneme sınavı çöz, 8. sınıf ortak sınavı kasım 28-29 deneme sınavı çöz, 28 Kasım-29 kasım inkılap tarihi ortak sınav deneme sınavı online test çöz, online testler çöz, 8. sınıf ortak sınavlar inkılap tarihi test çöz.
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ SINAV DENEMESİ-2

  1. 
A)
B)
C)
D)
1)Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti daha sonra savaşa girmiştir.
Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşı’na girmesinde, aşa-ğıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir?
A) Kendisine sığınan iki Alman gemisini aldığını açıklaması
B) Balkan savaşlarından yenik çıkması
C) Halifenin otaritesini güçlendirmek istemesi
D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi


  2.  
A) 
B) 
C) 
D)
2)Mustafa Kemal'in eğitim hayatında tanıştığı kişiler ve yaşadığı olaylar onun kişiliği ve ha­yatı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Bu açıklamaya,
I.   Tarih öğretmeninin tarihi sevdirmesi,
II. Arkadaşı Ömer Naci'nin hitabet ve ede­biyatı sevdirmesi,
III. Matematik öğretmeninin isminin sonu­na olgun anlamına gelen Kemal'i koy­ması
durumlarından hangisi ya da hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I            B) Yalnız II
C) I ve III              D) I, II ve III


  3.  
A) 
B) 
C) 
D)
3)Osmanlı Devletinin 19.yüzyıl sonunda Almanya ile yakınlaşmasında İngiltere ile Fransa’nın takındığı olumsuz tutum etkili olmuştur.
Osmanlı Devleti’nin bu politikası dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemiştir.
B) Askeri alanda düzenlemeler yapmıştır.
C) Ekonomik kazançlar elde etmeye çalışmıştır.
D) Balkan topraklarını genişletmeyi amaçlamıştır.


 4.
A) 
B) 
C) 
D)
4)Mustafa Kemal, Sofya'da askeri ataşelik göre­vi sırasında Bulgaristan'da kalan Türklerle ya­kın ilişki kurdu. Türklerin Bulgaristan'da Türk­çe olarak yayımlanan gazetelerle irtibat kura­rak bölgedeki Türklerin sosyal ve siyasi hakla­rının yükseltilmesi çalışmalarına katıldı.
Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
A)  Demokrat     B) Milliyetçi     C)  Barışçı       D) Laik


  5.
A) 
B) 
C) 
D)
5)Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında yer almaz?
A) Ekonomik rekabet         B) Silahlanma yarışı
C) Milliyetçilik akımı           D) Demokratikleşme çabaları


  6.
A) 
B) 
C) 
D)
6)Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta, Balkanlarda, Çanakkale'de, Kafkaslarda, Filistin'de ve Anado­lu'da yaptığı görevlerle, askerliğin değişik uygu­lamaları içinde yükseldi ve ün kazandı.
Bu başarıların Mustafa Kemal'e aşağıda­ki başarı-lardan hangisinde yardımcı ol­duğu söylenemez?
A) Kanal Cephesi            B) Büyük Taarruz
C) Çanakkale Cephesi    D) Sakarya Savaşı


  7.
A) 
B) 
C) 
D)
7)Türk halkınca kurulan milli cemiyetler, Mondros sonrası işgallerin haksızlığını basın ve yayın yoluyla anlatmaya çalışmış, ancak bu çabanın yeterli olmadığı görülmüştür.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Bağımsızlık çabalarının zayıflamasına
B) Siyasi çözüm arayışına hız verilmesine
C) Silahlı direniş örgütlerinin kurulmasına
D) Himaye düşüncesinin yaygınlaşmasına


  8.
A) 
B)

C)

D)
8)Ona "Cephane yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Or­du yok" dediler, "Kurulur" dedi, "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi.
Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Ke­mal Atatürk'ün şahsiyeti için aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A) İleri görüşlü                                  B) Duygusal
C) Aceleci                          D)Azimli ve kararlı


  9.
A) 
B) 
C) 
D)
9)Amasya Genelgesinde alınan;
* İstanbul Hükümeti, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir.
*Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
*Her türlü etki ve deneyimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır.
Kararlarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İstanbul Hükümetine karşı tavır alındığı
B) Milli Mücadele programının açıklandığı
C) Ulusal cemiyetlerin birleştirildiği
D) Milli birlik ve beraberliğin oluşturulmasının hedeflendiği


  10.
A) 
B) 
C) 
D)
10)Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı bu millet kurtulmazdı. Anadolu'nun tehlikeye düşen yer­lerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf milli savunma hareketi, Mustafa Kemal tarafından birleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi.
Rauf Orbay'ın bu anlatımında, Mustafa Ke­mal Atatürk'ün hangi yönünden bahsedil­miştir?
A)  Mantıklılığı                       B) Birleştiriciliği
C)  İleri görüşlülüğü              D) Vatanseverliği


  11.
A) 
B) 
C) 
D)
11)Erzurum ve Sivas kongrelerinde güçlü bir devletin koruması altına girilmesi anlamına gelen manda ve himaye sistemi reddedilmiştir.
Bu tutum Türk halkının aşağıdakilerden hangisini benimsediğine kanıt olarak gösterilebilir?
A)Bağımsızlık                B) Demokrasi
C) İnkılapçılık                D)Halkçılık


  12.
A) 
B) 
C) 
D)
12)Mustafa Kemal’in Suriye’de bulunduğu sırada arkadaşlarıyla birlikte kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) Milli Kongre Cemiyeti


  13.
A) 
B) 
C) 
D)
13)I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarla Batı Anadolu toprakları İtalya’ya vadedilmiştir. Paris Barış Konferansı’nda ise İngiltere bu topraklarda güçlü İtalya’nın varlığını kendi çıkarları için tehlikeli görmüştür.
İngiltere, Batı Anadolu topraklarının İtalya yerine aşağıdaki devletlerden hangisine verilmesini sağlamıştır?
A) Rusya                      B) Bulgaristan
C)  Ermenistan            D) Yunanistan


  14.
A) 
B) 
C) 
D)
14)"Ben askeri deha filan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur: Sorunları iyice tespit etmek, sonra bu sorunlar karşısında alınacak tedbirlerin ne olduğuna karar vermek."
Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakiler­den hangisinin önemi üzerinde durduğu söylenebilir?
A) Hayat tarzını değiştirmenin
B) Çağdaşlaşmanın faydalarının
C) Gerçeği aramanın ve araştırmanın
D) Ekonominin güçlü olmasının


  15.
A) 
B) 
C) 
D)
15) Milli Kongre Cemiyeti dünyada Türkler hakkında yapılan haksız ve yalan propagandalara yayın yoluyla cevap vermek için kurulmuştur.
Bu bilgiye dayanarak, Milli Kongre Cemiyeti’nin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?
A) Milli mücadeleye karşı çıkması
B)Yabancı dilde gazete ve dergiler çıkarması
C) Manda ve himaye fikrini desteklemesi
D) İşgal güçleri ile iyi ilişkiler kurması


  16.
A) 
B) 
C) 
D)
16) Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasın­da gösterdiği kahramanlık, azim ve yüksek kumanda yeteneği, kendisine memleket içinde ve dışında büyük ün sağladı. Artık O, Anafartalar kahramanı olarak anılıyordu.
Buna göre Mustafa Kemal'in ün kazanması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Çanakkale Savaşları'nın uzun sürmesiyle
B) ordu komutanın alman olmasıyla
C) Almanya'nın Osmanlı Devleti'ni desteklemesiyle
D) Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle


  17.
A) 
B) 
C) 
D)
17)  Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak gittiği Samsun’da bir rapor hazırlamıştır. Raporunda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğunu, Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayama-yacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir.
Bu raporunda Mustafa Kemal, İstanbul Hükümetinden daha çok neyi istemektedir?
A) Türk topraklarının hızla bölündüğü
B) Yabancıların tüm yurdu işgal ettiklerini
C) Ulusal mücadelenin başlatılması gerektiğini
D) İstanbul hükümetinin birçok şeyi bilmediğini


  18.
A) 
B) 
C) 
D)
18)Şam         -  İlk görev yeri
         ?             - Gönüllü olarak İtalyanlara karşı savaştı.
       Manastır  - Askeri lisede okudu
       Sofya       - Askeri ateşe olarak görev yaptı.
Verilen eşleştirme  boş olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)  Suriye                             B) Selanik
C)  Trablusgarp                D) İstanbul


  19.
A) 
B) 
C) 
D)
19)Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nın ilk günle­rinden itibaren halkın doğru bilgilendirilmesi ve halkla iletişim kanallarının açık tutulmasını gerekli görmüştü.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu görüşleri doğrultusunda alınmış bir ka­rardır?
A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesi
B) İstanbul'la haberleşmenin kesilmesi
C) Manda ve himaye fikrinin reddedilmesi
D) İrade-i Milliye adıyla bir gazetenin çıkarıl­ması


  20.
A) 
B) 
C) 
D)   
20)  "Bir bilgiye inanmadan önce, kararı bütün yön­leriyle ele almak ve değerlendirmek gerekir. "
Bu söz Mustafa Kemal'in hangi yönünü açıklamaktadır?
A) Araştırıcı ve sorgulayıcı olduğunu
B) Cesaretli olduğunu
C) Vatansever olduğunu    
D) İleri görüşlü olduğunu


       
  HAZIRLAYAN:   www.onlinetestcoz.biz
CEVAP ANAHTARI 1- D 2-D 3-A 4-B 5 D 6-A 7 C 8-D 9-C 10-B 11-A 12-C 13-D 14-C 15-B 16-A 17-C 18-C 19-D 20-A

7 yorum:

Adsız dedi ki...

hiç yorum yazmıyorlar burası oyun yorumları olsaydı sığdıramazdınız artık benden başka nerdeyse hiç kimse yorum yazmıyor bir tane yorumunuz olsun diye ben yorum yazdım size diğer öğrencilere acıyorum artık bu test sayfalarına benden başka yorum yazan olmayacak ha bu arada bana birini ayarlayın anlarsınız yaaa

Adsız dedi ki...

çokk teşkkürler çokk güzel bi sınav hazırlamışsınız ellerinize sağıkk ilk yorumu yazan kişiye de Allah akıl versinnn ders çalışmayaaa diye girmişş ama aslında tek amacı saçma sapan yorumlarla bu güzel sayfayı kirletmek

Adsız dedi ki...

güzel sorular 2 tane yanlışım çıktı malesef :(

Ercan Özkan dedi ki...

2 yanlıs cıktı :/ ama harıka <3

Adsız dedi ki...

Öncelikle bu soruları hazırlayıp biz öğrencilere ilettiğiniz için çok teşekkürler. Gerçekten büyük övgü hak ediyorsunuz.

yağmur kartal dedi ki...

bence çok güzel olmuş en azından sınavıma çalışabildim :)

Adsız dedi ki...

Bana birini ayarlayin nedir aq ders calisma sayfasinda yaptigin yoruma bak aq